fagaz, teksty z lutego 2010 roku

5 tekstów z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest fa­gaz.

Za­pach Two­jego ciała, Two­jej obec­ności jest wszędzie tam gdzie ja, ale i znajdę Two­je piękno, wewnętrzne i zewnętrzne, które oświet­li moją drogę wprost do Ciebie, bym mógł w Twych oczach zo­baczyć Twój ogień, który we mnie płonie, roz­pa­lony gdy pier­wszy raz Cię ujrzałem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lutego 2010, 17:39

Cze­mu kiedy nap­rawdę jes­teśmy szczęśli­wi, mu­si coś się wy­darzać, co nam te szczęście zmniej­sza lub na­wet całko­wicie od­biera?
Cza­sami myślę, że nie mogę do­puszczać do świado­mości że jes­tem szczęśli­wy, bo za­raz coś się wy­darzy, coś mi je za­bie­rze, choćby na chwilę.
Ale i tak będę szczęśli­wy, na­wet w tych gor­szych mo­men­tach, dopóki ona będzie ze mną.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 lutego 2010, 10:42

Nie chcę umierać będąc nieda­leko Ciebie, chciałbym umierać z Tobą.. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 18 lutego 2010, 20:10

Niektórzy ludzie już ta­cy są, udają że są, udają że im za­leży, a pew­ne­go dnia pa­kują ma­nele i ko­niec, radź so­bie sam.
A o tym by to po­wie­dzieć, to już się na­wet nie pamięta.

Zos­ta­wiają cię.., a ty nie wiesz.. nie wiesz co zro­biłeś nie tak.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 lutego 2010, 18:35

Cza­sami i kłam­stwo po pew­nym cza­sie sta­je się prawdą. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 lutego 2010, 12:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fagaz

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Aktywność