fagaz, teksty z grudnia 2009 roku

9 tekstów z grud­nia 2009 ro­ku – auto­rem jest fa­gaz.

Nieważne jak, ważne żeby wreszcie zacząć.. działać... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 grudnia 2009, 12:43

Zno­wu święta,
zno­wu składa­nie słodziut­kich, cza­sem niep­raw­dzi­wych życzeń pod­czas dziele­nia się opłatkiem,
zno­wu ta sztuczność by­cia wyjątko­wo miłym,
zno­wu nie jes­teśmy sobą.. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 grudnia 2009, 12:49

Je­dyne co nas w życiu og­ra­nicza, to my sa­mi, z naszy­mi myślami. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 23 grudnia 2009, 10:03

Naj­gor­sze jest, że wiem ja­kie błędy po­pełniłem, te­raz bym nie do­puścił do nich,
ale to i tak nie oz­naczałoby, że nie po­pełniłbym innych.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 grudnia 2009, 03:21

Marze­nia nie kosztują, lecz coś nam sugerują. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 grudnia 2009, 21:38

Mój sen o To­bie, kiedyś mi się wreszcie prześni.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 grudnia 2009, 15:19

Cze­mu cza­sem sta­ramy się na­ginać zdarze­nia do oczekiwań? 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 grudnia 2009, 16:43

Dziw­ne, myślisz że znasz życie na wy­lot, a ono jed­nak ciągle cię zaskakuje. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 3 grudnia 2009, 19:46

Cza­sami jed­nak przyt­ra­fia się nam ideal­na chwila.
Chwi­la gdy wszys­tko ma sens i wszys­tko się nam dob­rze układa.
Ale tak jest tyl­ko przez chwilę.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 grudnia 2009, 16:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fagaz

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Aktywność