fagaz

53 teksty – auto­rem jest fa­gaz.

Tra­gedia jed­ne­go człowieka nie zat­rzy­ma całego świata,
chy­ba że to je­go świat. 

aforyzm dnia z 12 stycznia 2011 roku
zebrał 168 fiszek • 2 października 2010, 21:18

Po co się sta­rać sko­ro i tak przeszłość oraz nasze praw­dzi­we ob­licze w końcu nas dopadnie? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 lipca 2010, 23:38

Kiedy nie ma zag­rożenia, jest zaufa­nie. Ale do­piero w sy­tuac­ji zag­rożenia, możemy się do­wie­dzieć czy tak jest rzeczywiście. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 19 czerwca 2010, 21:55

Wygląda to tak dob­rze jak źle. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 22 maja 2010, 16:29

Bez­nadziej­nie jest w tej beznadziejności..
Muszę się z niej wydostać. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 19 maja 2010, 22:06

Mam marze­nia z chęcią spełnienia,
czy to oz­nacza że się spełnią?
czy na chęciach się skończy?
czy może będę przez nie cierpiał? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 maja 2010, 08:40

Cza­sami trze­ba po pros­tu tra­fić z cza­sem, na wy­jawienie czegoś,
by nie myśleć czy by było le­piej po­wie­dzieć wcześniej lub później. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 16 maja 2010, 23:48

Co jest gor­sze, to że nie ma­my ko­mu zdradzić ta­jem­nicę czy to że ta oso­ba nie zro­zumiała jej? 

myśl
zebrała 26 fiszek • 12 maja 2010, 21:22

Mi­mo, że coś wiemy, coś jest oczywiste,
to i tak chce­my co ja­kiś czas to usłyszeć. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 29 kwietnia 2010, 19:49

Dro­ga, jakże wy­bois­ta, z błęda­mi na­wiga­cyj­ny­mi i śle­pymi uliczka­mi, do Two­jego ser­ca była nieporówny­wal­nie krótsza niż dro­ga którą te­raz chce prze­mie­rzyć z Tobą..,
która będzie trwała póki nie okrążymy cały wszechświat.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 kwietnia 2010, 12:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fagaz

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Aktywność